GoKoBo Humanitas

STANOVY:

 

Stanovy občanského sdružení GoKoBo Humanitas

 

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Název občanského sdružení : GoKoBo Humanitas,

Občanské sdružení má své sídlo na adrese: Kpt. Jaroše 1348, Hranice 753 01

 

 

Čl. II

Právní postavení sdružení

 

 1. Občanské sdružení GoKoBo Humanitas (dále jen sdružení) je dobrovolným, neziskovým, nezávislým sdružením fyzických či právnických osob, vzniklým dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění.

 2. Sdružení je právnickou osobou dle českého práva

 

 

Čl. III

Cíl činnosti sdružení

 1. Cílem sdružení je:

 1. přispět k šíření vzájemné mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání

 2. podporovat a zakládat humanitární a rozvojové projekty

 3. zlepšit informovanost o rozvojových afrických zemích a jejich kulturách a také napomáhat sociální integraci Afričanů trvale žijících nebo studujících v České republice;

 4. zprostředkovávat výměnné kulturních akce mezi Českou republikou a rozvojovými zeměmi, zejména Konžskou demokratickou republikou

 5. pomoc ohroženým dětem a mladým lidem žijících ve velké chudobě zejména pak ve venkovských komunitách získat přístup ke vzdělání a rozvíjet své schopnosti a talent a boj proti analfabetismu,

 6. podpora školství, uhrazení nákladů spojených se školní docházkou, zajištění školních pomůcek,

 7. vytváření projektů zaměřených na lepší uplatnění mladých lidí na trhu práce a tím docílit jejich soběstačnosti; zvyšování kvalifikace a aktivní zapojení obyvatel do projektů

 8. pomoc vedoucí ke zlepšení ekonomického postavení žen v dané zemi,

 9. podpora podnikání v rozvojových zemích;

 10. vzájemná výměna dostupných technologií a know-how;

 11. podpora a zprostředkování vzájemné obchodní výměny s rozvojovými zeměmi na principech Fair Trade;

 12. průhledné financování veškerých aktivit sdružení.


 

 1. Za tímto účelem sdružení zajistí:

 

 1. shromažďování, publikování a zprostředkování informací o kultuře v rozvojových zemích, zejména pak o Konžské demokratické republice;

 2. funkci kontaktního a informačního centra pro Konžany studujících nebo trvale žijících v České republice;

 3. pořádání přednášek, besed, diskusí, koncertů, festivalů, marketů s africkou tématikou pro školy a širokou veřejnost;

 4. realizování multikulturních vzdělávacích programů, seminářů a workshopů,

 5. spolupráce se soukromými firmami a jejich zapojování do rozvojových projektů;

 6. spolupráce se státními orgány a jinými subjekty v rozvojových zemích;

 7. účast na grantových programech české vlády, jakož i mezinárodních a evropských subjektů;

 8. finanční i jiná podpora dětí rozvojových zemí ve studiu.


Čl. IV

Členství

 

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 

 1. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení.

 

 1. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 

 1. Dokladem členství je potvrzení o členství, vydané výborem.

 2. Sdružení vede evidenci členů

 

 1. Zánik členství:

 1. vystoupením člena písemným oznámením,

 2. úmrtím člena,

 3. u právnické osoby jejím zrušením,

 4. zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,

 5. zánikem sdružení.

 

 

Čl. V

Práva a povinnosti členů

 1. Člen má právo zejména:

 

 1. podílet se na činnosti sdružení,

 2. volit do orgánů sdružení,

 3. být volen od 18 let do orgánů sdružení,

 4. obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

 

 1. Člen má povinnost zejména:

 

 1. dodržovat stanovy sdružení,

 2. aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,

 3. svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení.


Čl. VI
Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

 

 1. valná hromada,

 2. výbor,

 3. předseda

Čl. VII

Valná hromada

 

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.

 

 1. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.

 

 1. Valnou hromadu svolává výbor dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení.

 

 1. Valná hromada zejména:

 

 1. rozhoduje o změnách stanov sdružení,

 2. schvaluje plán činnosti a hospodaření sdružení pro příslušné období,

 3. volí na dobu dvou let členy výboru a předsedu,

 4. rozhoduje o zrušení členství,

 5. rozhoduje o zrušení sdružení.

 

 1. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení, o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

Čl. VIII

Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.

 

 1. Výbor má nejméně tři členy (předseda a další členové)

 

 1. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.

 

 1. Výbor svolává předseda, nejméně jedenkrát za tři měsíce.

 

 

 1. Výbor zejména:

 

 1. volí ze svých členů předsedu výboru,

 2. koordinuje činnost sdružení,

 3. svolává valnou hromadu,

 4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,

 5. rozhoduje o přijetí za člena sdružení.

 

 1. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení.

 

 1. Výbor je usnášení schopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

 1. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

 1. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu jednoho roku nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výbor.

 

Čl. IX
Předseda

 

 1. Svolává valnou hromadu

 2. Svolává výbor

 3. Koordinuje výbor

 4. Přijímá oznámení o vystoupení členů

 5. Zastupuje sdružení navenek a jedná jeho jménem

 

 

 

Čl. X
Zásady hospodaření

 

 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Hospodaření sdružení se řídí programem a rozpočtem přijatým valnou hromadou a obecně závaznými právními předpisy.

 2. Zdroji majetku jsou zejména:


a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy majetku,
c) z příjmů z jiných finančních zdrojů

d) z dotací a grantů.

   

 1. Za evidenci hospodaření sdružení odpovídá Výbor, který disponuje prostředky sdružení dle schváleného rozpočtu.

   

 2. Sdružení je způsobilé nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Se svým či svěřeným majetkem a se všemi získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením sdružení.

 

 

 

 

Čl. XI
Zánik sdružení

 1. Sdružení zaniká:

 

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady s dvoutřetinovou většinou všech členů

 2. pravomocným rozhodnutím ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.

 

 1. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Čl. XII
Závěrečná ustanovení

 

 1. Z rozhodnutí valné hromady mohou být jmenováni čestní členové sdružení z osobností na poli vědy, kultury, politiky, školství aj., kteří souhlasí a podporují cíle sdružení. Při jmenování přebírají tito jmenovací listinu čestného člena sdružení.

 2. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů sdružení. O změně stanov se jedná na valné hromadě.

 3. Tyto stanovy byly schváleny Valnou hromadou v Hranicích dne 7.6.2011